Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie”

CPV:
CPV: 45.00.00.00 -7 – roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.10.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-06-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-06-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:

Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące