Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 r. w Dobrej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”

CPV:
45.00.00.00 -7 – roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 20.08.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-05-16 godz: 12:15

Otwarcie ofert:
2018-05-16 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 - II piętro

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Firmy uczestniczące