Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
100 dni od dnia podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2018-04-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące