Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ


Termin realizacji:
do dnia 31.10.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)Oferty można składać do:
2018-04-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące