Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie”

CPV:
71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45.00.00.00-7 – Roboty budowane
45.21.22.21 -1– Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45.22.38.00-4 – Montaż gotowych konstrukcji


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-03-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-03-02 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 - II piętro

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 20,00 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) - 20,00 %


Wadium:
15 000,00 PLN słownie: pietnaście tysięcy złotych

Uwagi:


Firmy uczestniczące