Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne.
45.23.21.30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.08.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-02-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
30 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące