W sprawie:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Strykowa


Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/383/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.