Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

CPV:
45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
25.06.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-10-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-10-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium: Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
65 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące