BURMISTRZ STRYKOWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Smolicach

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest dzierżawa gruntu  o pow. 5,9000 ha, stanowiącego część działek nr 226/4 i 227/3 położonych w obrębie geodezyjnym Smolice.

Stan prawny działek stanowiących własność Gminy Stryków uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G/00103571/3 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Przedmiot przetargu przeznaczony został do użytkowania rolniczego. Sklasyfikowany jest jako użytek klas: RIVb - 0,2940 ha, RV- 2,8960 ha i RVI - 2,7100 ha. Przedmiotowy grunt przylega do drogi wojewódzkiej nr 708.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r..

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony do oddania  w dzierżawę  stanowiący część działki nr 226/4 położony jest w terenach  znaczonych symbolem 10.7 U/Z - tereny zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni na działce, grunt stanowiący część działki nr  227/3 położony jest w terenach oznaczonych symbolem  R - tereny upraw polowych jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500,00 zł.

Czynsz za rok 2017 płatny będzie w terminie do dnia 30 września, czynsz za rok 2018 płatny będzie w terminie do dnia 30 marca.

Oprócz wylicytowanej stawki czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania opłat, podatków i świadczeń publicznych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 pokój nr 12 (I piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł  do dnia 11 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, iż zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania przedmiotu przetargu oraz zapoznali się z warunkami przetargu i je akceptują.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania przedmiotu przetargu oraz z warunkami przetargu i regulaminem przetargu, które można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pok. 12.  Dodatkowe informacje  o przetargu można uzyskać telefonicznie 42 719 80 02 w. 127.

Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z  ważnych powodów.