BURMISTRZ STRYKOWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 336
o powierzchni 0,0644 ha stanowiącej własność Gminy Stryków położonej
w miejscowości Cesarka obręb geodezyjny Sosnowiec

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G/00026654/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Opis nieruchomości: działka położona jest w kompleksie działek rekreacyjnych. Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona . Od frontu ogrodzona jest płotem z siatki metalowej o znacznym stopniu zużycia, na działce znajduje się zdewastowana szopa nietrwale związana z gruntem.

Działka zlokalizowana jest około 1,5 km od zalewu na rzece Moszczenica, 2 km od centrum Strykowa, 1,3 km od pasa autostrady A-1, w terenach zabudowy rekreacji indywidualnej, w enklawie działek pełniących tę samą funkcję. Położona jest  przy drodze wewnętrznej, gruntowej, oddalona 100 metrów od drogi asfaltowej prowadzącej ze Strykowa w kierunku wsi Bartolin. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka obręb Sosnowiec, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XXI/163/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.2415 z dnia 3 czerwca 2016 r.), przedmiotowa działka numer  336  położona jest w terenach oznaczonych symbolem 1ML - z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę związaną z rekreacją indywidualną.

Cena wywoławcza:  nieruchomości wynosi  - 36.162,00  zł.  brutto (w tym podatek VAT 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w  Strykowie przy ul. Kościuszki 27  (pokój nr 12 I piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł. do dnia 11 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006,

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia  umowy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana jest do uiszczenia należności z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości pomniejszonych o wpłacone wadium - nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca  przetargu zostanie powiadomiony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca (w szczególności: opłaty notarialne, sądowe )

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, do Burmistrza Strykowa.

Przed przystąpieniem do przetargu zależy zapoznać się z warunkami oraz regulaminem przetargu, które można uzyskać jak również zasięgnąć dodatkowych informacji o przetargu w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pok.12 I piętro lub telefonicznie 719-80-02 wew.127

Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów