Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.09.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-07-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-07-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium: Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące