Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia drogi łącznika Sadówka - Sadówka

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-06-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-06-22 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 IIp


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące