Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”.

CPV:
71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-06-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-06-06 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 21

Kryteria wyboru:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Wadium:


Uwagi:
Niniejsze zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23.05.2017r.

Treść pełnego zapytania w załączniku do pobrania


Firmy uczestniczące