Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie przy ul. Warszawskiej 39 w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków".


CPV:
CPV: 45.00.00.00 -7 - roboty budowlane
CPV:45.30.00.00 -0 - roboty instalacyjne w budynkach
CPV: 45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
CPV:45.40.00.00 -1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
18.08.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-05-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-05-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
7 000,00 PLN

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)


Firmy uczestniczące