Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - w ramach zadania inwestycyjnego wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej w Niesułkowie nr 68

CPV:
CPV: 45.00.00.00 -7 - roboty budowlane
CPV:45.30.00.00 - 0 - roboty instalacyjne w budynkach
CPV:45.40.00.00 -1 -roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ


Termin realizacji:
18.08.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-04-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-04-25 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
20 000,00 PLN

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)


Firmy uczestniczące