Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - III etap

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pok. 1 - sekretariat


Oferty można składać do:
2017-03-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-03-09 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków pok. 22

Kryteria wyboru:
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
15 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące