Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VII etap”

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
nie dłużej niż do dnia 31.07.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pok. 1 - sekretariat

Oferty można składać do:
2017-02-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-02-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków pok. 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 30,00 %
Termin realizacji całości zamówienia (T) - 10,00 %


Wadium:
15 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące