Stryków, dnia 17.11.2016 r.

BURMISTRZ STRYKOWA                                                                     

RŚG.6220.16.2016.AR


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm) Burmistrz Strykowa,               

z a w i a d a m i a

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.16.2016.AR z dnia 17.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na"Przebudowie hali magazynowo-produkcyjnej Nr 3 (B/C) w osiach 13-25/D-F", bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: znak: WOOŚ-I.4240.828.2016.KDz.2 z dnia 20.102016 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu -opinia znak PPIS-Zg-ZNS-440/54/293/2016  z dnia 11.10.2016 r. r. 

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Bożena Motylińska

/./

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

 

Do podania do publicznej wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Smolice
  4. a/a

 

 

Art. 49 Kpa.Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.