Stryków, dnia 12 września  2016 r.

RŚG.6220.15.2016.AR


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.) Burmistrz Strykowa,                

 z a w i a d a m i a

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG.6220.15.2016.AR z dnia 12 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków (realizowanego na działce nr ewid. 196 obręb Tymianka, nr ewid. 402 obręb Osse, na terenie gminy Stryków), bezprzeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: znak: WOOŚ-I.4240.714.2016.AZi z dnia 11.08.2016 r. oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w opinii sanitarnej znak PWIS.NSOZNS.9022.2.26.2016.MF z dnia 12.08.2016 r.   
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.15.2016.AR z dnia 12 września 2016 r.).

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 9.00 - 15.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Od w/w decyzji  stronom postępowania służy odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od dnia  dokonania  ogłoszenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza

/./

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni)

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
  2. Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Strykowie
  3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Tymianka
  4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Osse
  5. a/a

 

 

Art. 49 Kpa.Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniemdokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.