Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków"

CPV:
CPV: 45.00.00.00 -7 - roboty budowlane
CPV: 45.30.00.00 - 0 - roboty instalacyjne w budynkach
CPV:45.40.00.00 -1 -roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 16.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-26 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-09-26 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji - 40,00 %


Wadium:
5 000,00 PLN

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Firmy uczestniczące