Stryków, dnia 23.08.2016 r.

RŚG.6220.15.2016.AR

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), Burmistrz Strykowa,

z a w i a d a m i a

o  wydaniu postanowienia  Burmistrza Strykowa znak RŚG. 6220.15.2016.AR  z dnia 23.08.2016 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na  przebudowie drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków realizowanego na działce nr ewid. 196 obręb Tymianka, nr ewid. 402 obręb Osse, na terenie gminy Stryków, na wniosek złożony przez Powiat Zgierski, z/s w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, wydanego w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie  z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed  wydaniem  decyzji  do  wypowiedzenia  się co do  zebranych dowodów i materiałów  stanowiących podstawę do wydania decyzji w terminie 3 dni  od dnia dokonania obwieszczenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1500 .
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Strykowa
/-/
Andrzej Jankowski


Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni)
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Tymianka
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa  Osse


Otrzymują:
1. Powiat Zgierski
2. a/a