Stryków, dnia 05.08.2016 r.

 RŚG.6220.15.2016.AR

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), Burmistrz Strykowa,

 

z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego

dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 5110E na odcinku Tymianka –Osse, gm. Stryków””, realizowanego  na   terenie  działek o nr ewid. 196 w obrębie Tymianka i 402 w obrębie Osse, gmina Stryków, na wniosek złożony przez Powiat Zgierski z siedzibą Zgierzu, ul. Sadowa 6a.

Zgodnie z art.28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r, poz. 353) organami  właściwymi do wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o ustalenie  zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, które zgodnie § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1500 .

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

/…/

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

Otrzymują:

1.     Powiat Zgierski- Wnioskodawca  

2.    Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Tymianka i Osse oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie www.bip.strykow.pl,

3.    a/a

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.