Stryków, dnia 1 sierpnia 2016 r.

RŚG.6220.16.2015.


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm) Burmistrz Strykowa,                 

 z a w i a d a m i a

·           o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG.6220.16.2015 z dnia 1 sierpnia 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) – „WYSKOKI I” w kat.C1 przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 554, 556/1, 556/2, 556/4 w obrębie Wyskoki (Gmina Stryków), woj. łódzkie, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

·           możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: znak: WOOŚ-I.4242.58.2016.PTa.3 z dnia 23.06.2016 r. 

·           podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.16.2015 z dnia 1 sierpnia 2016 r.).

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Od w/w decyzji  stronom postępowania służy odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od dnia  dokonania  ogłoszenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

/…../

mgr  Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni)

1.        Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie

2.        Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Strykowie

3.        Tablica ogłoszeń Sołectwa Wyskoki

4.        Biuletyn informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głownie

5.        Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie

6.        a/a

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.