Stryków, dnia 28.07.2016 r.

RŚG.6220.6.2016.AR


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 74 ust. 3  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm) Burmistrz Strykowa,               

z a w i a d a m i a

·           o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.6.2016.AR z dnia 28.07.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hal magazynowych Panattoni Stryków-Gamma (1A i 1B)przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 172/1 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków, woj. łódzkie, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

·           możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: znak: WOOŚ-I.4240.434.2016.MPw z dnia 10.05.2016 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu -opinia znak PSSE-Z-ZNS-440/24/117/2016 z dnia 09.05.2016 r. r. 

·           podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.6.2016.AR z dnia 28.07.2016 r.).

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Od w/w decyzji  stronom postępowania służy odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od dnia  dokonania  ogłoszenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

/…../

mgr  Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.