Stryków, dnia 17.06.2016 r.

 

RŚG.6220.6.2016.AR

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Strykowa,

 

z a w i a d a m i a

o  wydaniu postanowienia  Burmistrza Strykowa znak RŚG. 6220.6.2016.AR  z dnia 17.06.2016 r. stwierdzającego  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na "Budowie hal magazynowych Panattoni Stryków-Gamma (1Ai 1B)", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 172/1 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków, na wniosek złożony przez Panią Ewę Szczepaniak- działającą z upoważnienia  Panattoni Europe  Sp.z o.o., z/s w Warszawie, ul. E. Platter 53, wydanego w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art.28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed  wydaniem  decyzji  do  wypowiedzenia  się co do  zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie zawiadamiam, że organ prowadzący postępowanie nie jest w stanie  wydać  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  w terminie  określonym prze art.  35 Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku powyższym  wyznaczam na podstawie art. 36 §1 KPA nowy termin wydania   decyzji   w ciągu 30 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1600 .

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

/.../

mgr  Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

Otrzymują:

  1. Ewa Szczepaniak- pełnomocnik  Panattoni Europe  Sp.z o.o.
  2. Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Sosnowiec oraz stronie internetowej www.bip.strykow.pl  
  3. a/a