Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap


CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
31.10.2016

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-06-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-06-20 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena – 90 %
- Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
8 000,00 PLN

Uwagi:
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Firmy uczestniczące