Stryków, dnia   23.05.2016  r.

RŚG.6220.6.2016.AR

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strykowa

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  dotyczącym wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowych Panattoni Stryków-Gamma (1Ai 1B), realizowanego  na   terenie  działek o nr ewid.  152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 165, 170, 171, 172/1 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków,  wszczętym na wniosek  złożony w dniu 06.04.2016 przez Panią Ewę Szczepaniak- pełnomocnika Panattoni Europe  Sp.z o.o., z/s w Warszawie, ul. E. Platter 53 – informuję, iż  organ prowadzący postępowanie nie  jest w stanie  wydać postanowienia,  o którym  mowa w art. 63 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2016 r. poz. 353) w terminie  określonym w art. 65 w/w ustawy tj. w terminie 30 dni od  dnia wszczęcia postępowania, z uwagi na  skomplikowany  charakter sprawy. 

 W związku z powyższym wyznaczam na podstawie art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego nowy termin  wydania   postanowienia,  o którym  mowa wyżej  tj. do dnia 23.06.2016 r.  oraz nowy termin  wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   tj. w ciągu 45 dni od dnia, w którym w/w postanowienie  stanie się ostateczne. 

Jednocześnie informuję o wydaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia opinii  przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - dotyczącej potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - znak WOOŚ-I.4240.434.2016.MPw z dnia 10.05.2016 r. oraz

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – dotyczącej braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – znak PPIS-Zg-ZNS-440/24/117/2016 z dnia 09.05.2016 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją prowadzonego postępowania strony mogą  w Urzędzie Miejskim w Strykowie, pok. 5, w godzinach:  poniedziałek- piątek: 800 - 1600, , (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Ewa Szczepaniak- pełnomocnik  Panattoni Europe   Sp.z o.o.

2.    Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Sosnowiec i Sosnowiec Pieńki oraz stronie internetowej www.bip.strykow.pl  

3.    a/a

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.