Stryków, dnia 04.05.2016 r.

 

RŚG.6220.4.2016.AR

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Strykowa,

 

z a w i a d a m i a

o  wydaniu postanowienia  Burmistrza Strykowa znak RŚG. 6220.4.2016.AR  z dnia 04.05.2016 r. stwierdzającego  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na  „Budowie kanalizacji sanitarnej w Tymiance Małej  przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 208, 211/6, 211/16, 196 w obrębie Tymianka, gmina Stryków, wydanego w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia na wniosek złożony przez Gminę Stryków.

Na niniejsze postanowienie nie  przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art.28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23), strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dokonania niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię znak: WOOŚ-I.4240.386.2016.JKu z dnia 29.04.2016 r.,, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał opinię sanitarną znak PSSE-Z-ZNS-440/23/112/2016 z dnia 28.04.2016 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1600 .

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Wywieszono dnia………….…………

Zdjęto dnia ………………….……….

………………………………..……….

(pieczęć Urzędu i podpis upoważnionej osoby)

 

 

Otrzymują:

1.     Gmina Stryków

2.    Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Tymianka oraz stronie internetowej www.bip.strykow.pl  

3.    a/a