Stryków, dnia   25.04.2016 r.

 

RŚG.6220.6.2016.AR

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia  czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Strykowa,

 

z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hal magazynowych Panattoni Stryków-Gamma (1Ai 1B)", realizowanego  na   terenie  działek o nr ewid.  152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 165, 170, 171, 172/1 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków, na wniosek złożony przez Panią  Ewę Szczepaniak- działającą z upoważnienia  Panattoni Europe Sp. z .o.o, z/s w Warszawie, ul. E. Plater 53.

Zgodnie z art.28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r, poz. 353) organami  właściwymi do wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie  zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, które zgodnie § 3 ust.1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1600 .

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza  Strykowa

 

 

 

Otrzymują:

  1. Ewa Szczepaniak- pełnomocnik  Panattoni Europe  Sp.z o.o.

  2. Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Sosnowiec oraz stronie internetowej www.bip.strykow.pl  

  3. a/a