Stryków, dnia 25.04.2016 r.

 

RŚG.6220.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz.353) Burmistrz Strykowa zawiadamia, że w dniu 17.11.2015 r. wpłynął wniosekBM INWESTMENT Sp. z.o.o , złożony przez pełnomocnika Inwestora Pana Zbigniewa Kabacińskiego,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na "Prowadzeniu eksploatacji  złoża  kruszywa naturalnego (piasku)- WYSKOKI I w kat. C1".

Mając na uwadze postanowienie Burmistrza Strykowa znak RŚG. 6220.16.2015 z dnia 07.01.2016 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia, oraz złożony w dniu  11.04.2016 r.  raport o oddziaływaniu  w/w inwestycji na środowisko przystąpiono  do  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Informację o wniosku iraporcie oddziaływania na środowisko,umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Strykowa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Strykowa, zaś organem administracji właściwym do  dokonania uzgodnień środowiskowych warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w terminie 21 dni tj.: od 29.04.2016 r. do 19.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie pok.5 w godzinach pracy Urzędu tj.: w pon.- pt. w godz. 8 - 16.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Strykowa.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Z up. Burmistrza

/-/

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza  Strykowa