Stryków, dnia 14.04.2016 r.

RŚG.6220.4.2016.AR

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strykowa

 Na podstawie  art. 49 Kpa w związku z art.64 ust. 1 i 2  oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (DZ. U.z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Strykowa zawiadamia,  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek złożony przez Gminę Stryków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w Tymiance Małej", realizowanego  na   terenie  działek o nr ewid. 208, 211/6, 211/16, 196 w obrębie Tymianka, gmina Stryków, Burmistrz Strykowa  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o   wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie  zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia   pismem z  dnia 14.04.2016 r.  znak RŚG.6220.4.2016.AR.

Prawo do udziału w postępowaniu przysługuje osobom władającym w/w działkami oraz działkami z nimi sąsiadującymi i każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Strykowie, pok. 5, w godzinach:  poniedziałek- piątek: 800 - 1600, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

/./

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Stryków

  2. Strony postępowania - poprzez wywieszenie  obwieszczenia na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Strykowie, sołectwa Tymianka oraz stronie internetowej www.bip.strykow.pl  

  3. a/a

 

 Art. 49 Kpa.Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.