Stryków, dnia 06.04.2016 r.

RŚG.6220.10.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. , poz.1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa        

z a w i a d a m i a

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji znak RŚG.6220.10.2015 z dnia 06.04.2015 r.  odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  infrastruktury telekomunikacyjnej, tj. stacji bazowej Aero 2 sp.  z o.o. o nazwie BT 31309 STRYKÓW WSCHÓD,  przewidzianej do realizacji na działce   o nr ewid.  142 położnej w Strykowie przy ul. Żytniej,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-I.4240.856.2015.JCh.4 z dnia 23.02.2016r., oraz pismem  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - znak PWIS.NSOZNS.9022.2.3.2016.MF.JOK z dnia 22.01.2016 r..
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w/w decyzji znak: RŚG.6220.10.2015  z dnia   06.04.2016 r.).

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach: poniedziałek-piątek: 9.00- 15.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

/./

Bożena Motylińska

Z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.