Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie

CPV:
45 21 13 40-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego,
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45 33 00 00 -9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
45 11 1291 -4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45 22 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
nie później niż do dnia 31.08.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-10-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena - 90,00 %
Okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
50 000,00 PLN

Uwagi:
Zmienia się przedmiar robót ogólnobudowlanych. W związku z tym przestaje obowiązywać przedmiar "roboty ogólnobudowlane.pdf" znajdujący się w "Załączniki". Aktualny przedmiar stanowi "Roboty ogólnobudowlane-po zmianie.pdf"

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Firmy uczestniczące