Stryków, dnia 04.09.2017 r.

RŚG.6332.5.2017.TM

 

Informacja o możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków w roku 2018.

       Na podstawie §1 ust.1 Uchwały Nr V/31/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2011 r. Nr 70, poz.614) Burmistrz Strykowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego w roku 2018 poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryków oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strykowie. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek (wzór wniosku jest opublikowany w załączniku nr 1 do ww. uchwały. Wniosek należy składać w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu w  terminie do dnia 15.09.2017 r.