Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.06.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-07-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-22 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: - Cena – 90 %
- Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
30 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące