Dotyczy:

Podatek od środków transportowych

Wydział:

Finansowy

Podstawa prawna

  • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 265 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436)

Sposób załatwienia

sprawy

Podatkiem objęte są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielem środków transportowych
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, podmiotowi polskiemu

Wymagane dokumenty

  • DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych
  • DT-1/A – załącznik do deklaracji DT-1

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia deklaracji

Tryb udzielania odpowiedzi

brak

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

brak

Opłaty

Wysokość opłat określa Uchwała nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków (obowiązuje od 01.01.2020r). Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 20 listopada 2019r. (poz. 6089)

Załączniki

Wzór deklaracji i załącznika do deklaracji

Osoba prowadząca sprawę:

Grzegorz Turzański, referent, pokój 7 (parter)
tel. 42-719-80-02 w. 171
e-mail: grzegorz.turzanski@strykow.pl