Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec

CPV:
45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.31.20 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Zakończenie: 31.08.2015

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 2 - Sekretariat

Oferty można składać do:
2015-05-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90
- Okres gwarancji - 10


Wadium:
10 000,00 PLN

Uwagi:
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ


Firmy uczestniczące