Na podstawie art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców  Gminy Stryków o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Spis jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 29, pok. 6 w godzinach pracy Urzędu do dnia 4 maja 2015 r.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 cyt. ustawy wyborcy mogą wnosić reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.