INFORMACJA

Burmistrza Strykowa

 

dotycząca:

 

 

  1. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  2. powołania obwodowych komisji wyborczych

 

       Uprzejmie informuję, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) do godz. 1500.

       Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, I piętro, pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

       Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz.345, z póź. zm).

       W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 1300, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, II piętro, pok. Nr 22 (sala konferencyjna).

       Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu w dniu
20 kwietnia 2015 r. dokona Burmistrz Strykowa, spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Stryków.

 

 

 Burmistrz Strykowa

(-) Andrzej Jankowski