WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW:

Lp.

Imię i nazwisko opiekuna dziennego

Nr umowy

Data wykreślenia

1

 

 

 

2

 

 

 


Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 235) stworzyła warunki do organizowania i funkcjonowania zróżnicowanych form opieki nad tą grupą wiekową. W myśl ustawy opieka ta może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez tzw. dziennego opiekuna lub nianię.

 

Żłobki i kluby dziecięce mogą być tworzone i prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Mają to być placówki zapewniające dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, gwarantujące opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, a także prowadzące zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym uwzględniające wiek i etap rozwoju dziecka.

 

W myśl ustawy prowadzenie żłobka czy klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzonego przez organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce tej działalności.

 

Ustawa wprowadziła także instytucję dziennego opiekuna - osoby fizycznej zatrudnionej przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, sprawującej opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w lokalu własnym lub takim, do którego posiada tytuł prawny. Właściwy miejscowo organ wykonawczy gminy prowadzi „Wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę”.

 

Ustawa uregulowała również pozycję prawną osób będących nianiami - przepisy te weszły w życie z dniem 01.10.2011 r.