BURMISTRZ STRYKOWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie S-5 miasta Strykowa

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest dzierżawa gruntu na parkingu w Strykowie przy ul. Warszawskiej o pow. 0,0050 ha, stanowiącego część działki nr 159/5, położonej w obrębie S-5

 

Stan prawny działki stanowiącej własność Gminy Stryków uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G/00078937/2.

 

Przedmiot przetargu przeznaczony został pod prowadzenie punktu gastronomicznego. Na gruncie dzierżawca będzie miał prawo ustawienia przyczepy gastronomicznej wraz z namiotem przeznaczonym do spożywania posiłków lub innego obiektu nietrwale związanego z gruntem. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony do oddania  w dzierżawę przeznaczony jest pod usługi o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki lub terenu.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 250,00 zł netto.

 

Do  ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie  podatek VAT  wg obowiązującej    stawki 23%.  Czynsz płatny będzie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Oprócz czynszu dzierżawca uiszczał będzie podatek od nieruchomości.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 pokój nr 12 (I piętro)

 

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 20 marca 2015 r. (włącznie) przelewem lub wpłatą na rachunek Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.

 

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego.

 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są mu znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z przedmiotem przetargu w terenie.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, które można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pok. 12.  Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie 42 719 80 08 w. 127.

 

Burmistrz Strykowa zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.