OR.0002.39.2021

Stryków, dnia 6 września 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 9 września 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii), zwołana na wniosek Burmistrza Strykowa.

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część A (XXXIX_370_2021).

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice (XXXIX_371_2021).

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice i Wola Błędowa (XXXIX_372_2021).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków (XXXIX_373_2021).

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków (XXXIX_374_2021).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XXXIX_375_2021).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXIX_376_2021).

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica