Stryków, 22 marca 2024 r.
 

OR.0002.82.2024      

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXXXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.
Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

 

Proponowany porządek obrad LXXXII sesji:

 1. Otwarcie obrad LXXXII sesji i stwierdzenie kworum.
   
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
   
 3. Przyjęcie porządku obrad.
   
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
   
 5. Sprawy różne.
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (LXXXII_698_2024).
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Stryków (LXXXII_699_2024).
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stryków od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Strykowie (LXXXII_700_2024).
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego (LXXXII_701_2024).
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2024 roku (LXXXII_702_2024).
   
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXXX/680/2024 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy domowej w Gminie Stryków na lata 2024-2028” (LXXXII_703_2024).
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (LXXXII_704_2024).
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/696/2024 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (LXXXII_705_2024).
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (LXXXII_706_2024).
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/671/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 rok (LXXXII_707_2024).
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2024 - 2040 (LXXXII_708_2024).
   
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/568/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (LXXXII_709_2024).
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Pludwiny, Zagłoba, Osse, Krucice i Kiełmina (LXXXII_710_2024).
   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Wyskoki, Kalinów, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Stryków, Lipka i Warszewice (LXXXII_711_2024).
   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice (LXXXII_712_2024).
   
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice, Wola Błędowa, Koźle i Sadówka (LXXXII_713_2024).
   
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Gozdów, Wrzask i Zelgoszcz (LXXXII_714_2024).
   
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (LXXXII_715_2024).
   
 24. Zatwierdzenie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 29 lutego 2024 r.
   
 25. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
   
 26. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
   
 27. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
   
 28. Zamknięcie obrad LXXXII sesji.
   

 


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica