Stryków, 24 maja 2023 r.
 

OR.0002.69.2023      

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

     Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXIX sesji: 

 1. Otwarcie obrad LXIX sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2023 roku (LXIX_598_2023).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" (LXIX_599_2023).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Tymianka (LXIX_600_2023).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom będących drogami publicznymi oraz nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Dobieszków, gminie Stryków (LXIX_601_2023).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu stanowiącego własność Gminy Stryków (LXIX_602_2023).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu (LXIX_603_2023).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w obrębie ewidencyjnym Smolice (LXIX_604_2023).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/174/2000 Rady Miejskiej w Strykowie (LXIX_605_2023).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminna Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. (LXIX_606_2023).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Strykowa (LXIX_607_2023).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie (LXIX_608_2023).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok (LXIX_609_2023).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023-2033 (LXIX_610_2023).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LXIX_611_2023).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (LXIX_612_2023).
 20. Zatwierdzenie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się 27 kwietnia 2023 r.
 21. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 22. Zamknięcie obrad LXIX sesji.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica