I.      Działając na podstawie Działu III Rozdział 1. i Rozdział 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846) prowadzone są konsultacje społeczne
Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030.

 

II.    Głównym celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030 dla środowiska, poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych.

 

III.  Konsultacje trwają 21 dni i prowadzone są w celu umożliwienia społeczeństwu złożenia uwag lub wniosków dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030.

 

IV.  Konsultacje odbywają się w terminie od 17.10.2022 r. do 7.11.2022 r.

 

V.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030 w okresie konsultacji dostępna jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego
w Strykowie - www.strykow.pl

 

VI.   Uwagi lub wnioski dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030 można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag udostępnionego w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Strykowie - strykow.pl

 

VII.   Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w punkcie III. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.