Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 146/2021 z dnia 30 września 2021r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart.3ust.3ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 08.10.2021r. do 22.10.2021r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.