Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) Gmina Stryków ogłasza, że:

1.  podstawowa kwota dotacji w 2021 rok dla przedszkoli na 2021 r., wyliczona na podstawie planu dochodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Strykowie na dzień 28.02.2021, nie uległa zmianie i wynosi 13.356,52 zł/rok/dziecko.

 

2.  statystyczna liczba dzieci wg danych SIO stan na dzień 30 września 2020 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stryków, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 100.