Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY TERENU PARKU W STRYKOWIE

CPV:
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
39142000-9 Meble ogrodowe
39113000-7 Różne siedziska i krzesła
39113600-3 Ławki
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37442300-8 Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
77211600-8 Sadzenie drzew
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45111200-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 180 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2021-02-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-02-15 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%,


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).
UWAGA: Zamawiający w dniu 10 lutego 2021 roku zamieścił nowy formularz ofertowy z poprawioną omyłką pisarską


Firmy uczestniczące