Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ - UL. SŁONECZNA I AKACJOWA W STRYKOWIE - III ETAP

CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45.23.24.50-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45.23.31.40-2 Roboty drogowe
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.31.61.10-0 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
34.92.85.10-6 Uliczne słupy oświetleniowe
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 180 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2021-02-17 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2021-02-17 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).

Firmy uczestniczące