Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


CPV:
64000000-6 [Usługi pocztowe i telekomunikacyjne],
64100000-7 [Usługi pocztowe i kurierskie],
64110000-0 [Usługi pocztowe],
64112000-4 [Usługi pocztowe dotyczące listów],
64113000-1 [Usługi pocztowe dotyczące paczek],
64114000-8 [Usługi okienka pocztowego],


Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp w związku z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 65 ze zm.) oraz załącznikiem XVII do dyrektywy 2014/25/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 243 ze zm.)

Warunki:
ZGODNE Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-12-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-12-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).
Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze niniejszym ogłoszeniem, należy składać w siedzibie Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 w terminie do 23.12.2020 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu 23.12.2020 r. o godz. 10:15


Firmy uczestniczące