Zamawiający:
GMINA STRYKÓW

Tytuł przetargu:
USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ NADZORU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE GMINY STRYKÓW

CPV:
79710000-4

Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp w związku z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 65 ze zm.) oraz załącznikiem XVII do dyrektywy 2014/25/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 243 ze zm.)

Warunki:
ZGODNE Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU

Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do 550 dni liczonych od protokolarnego przekazania Wykonawcy systemu monitoringu i centrum monitoringu/stacji bazowej zlokalizowanego/ej w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie przy ul. Targowej 19, w której znajdują się rejestratory zapisujące obraz z monitoringu .

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków
Sektretariat


Oferty można składać do:
2020-12-21 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2020-12-21 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków
pok. 22


Kryteria wyboru:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium - cena, waga 100%.

Wadium:
brak

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).

Firmy uczestniczące