Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
BUDOWA WODOCIĄGU
W MIEJSCOWOŚCI KIEŁMINA.


CPV:
45.20.0000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych oraz ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.1300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.24.5000 - 6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 180 dni liczonych od dnia

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-11-24 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-11-24 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%,


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:
Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać w siedzibie Zamawiającego URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, sekretariat w terminie do 24.11.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu 24.11.2020 r. o godz. 12:15.

Firmy uczestniczące